Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Zoekwoord.nl

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op

 • het gebruik van deze Applicatie, en
 • alle andere gerelateerde Overeenkomsten of verbintenissen met de Eigenaar Websitescanner

op een wettelijk bindende wijze. Woorden met een hoofdletter worden gedefinieerd in het betreffende onderdeel in dit document.

De Gebruiker (U) moet dit document aandachtig lezen.

Deze Applicatie wordt aangeboden door:

Websitescanner
Willibrorduslaan 81
5552HC Valkenswaard

Eigenaar contact-e-mailadres: hallo@zoekwoord.nl

Informatie over deze Applicatie

Zoekwoorden tool voor het krijgen van inzicht in de zoekvolumes van zoekopdrachten in Google.nl. Herkenbaar aan de url tool.zoekwoord.nl.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Tenzij anders aangegeven, zijn de Gebruiksvoorwaarden in dit onderdeel algemeen van toepassing bij gebruik van deze Applicatie.

Enkele of aanvullende gebruiks- of toegangsvoorwaarden kunnen van toepassing zijn in specifieke scenario's en indien daarvan sprake is, worden deze aanvullend in dit document vermeld.

Accountregistratie

Om de Dienst te kunnen gebruiken kan je als gebruiker een Gebruikersaccount aanmaken. Hierbij moet de gebruiker volledige en waarheidsgetrouwe informatie verstrekken (email, gebruikersnaam). Deze dienst is ook te gebruiken zonder een account, in dat geval zijn er minder functionaliteiten beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van hun inloggegevens. Kies daarom als gebruiker om een sterk en veilig wachtwoord. Door registratie gaan Gebruikers ermee akkoord volledig verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun gebruikersnaam en wachtwoord.

Heb je het idee dat jouw account gehackt is of op een andere manier iemand anders toegang heeft is het aan de Gebruiker dit direct bij Zoekwoord te melden.

Accountbeëindiging

Gebruikers kunnen hun account op elk gewenst moment beëindigen en stoppen met het gebruik van de Dienst door het volgende te doen:

 • Door gebruik te maken van de tools voor accountbeëindiging op de profiel pagina.
 • Door rechtstreeks contact op te nemen met de Eigenaar via de contactgegevens in dit document.

Accountopschorting en verwijdering

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om, uitsluitend naar eigen oordeel, hetaccount van de Gebruiker te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen in de volgende gevallen:

 • als de Gebruiker deze Voorwaarden niet is nagekomen; en/of
 • als de toegang of het gebruik van deze Applicatie door de Gebruiker kan leiden tot schade aan de Eigenaar, andere Gebruikers of derden; en/of
 • als het gebruik van deze Applicatie door de Gebruiker overtreding van wet- of regelgeving tot gevolg kan hebben; en/of in geval van een onderzoek in het kader van een juridische procedure of door overheidsinstanties, en/of
 • De opschorting of verwijdering van Gebruikersaccounts geeft Gebruikers geen recht op compensatie, schadevergoeding of terugbetaling.
 • De opschorting of verwijdering van accounts vanwege oorzaken die aan de Gebruiker te wijten zijn, ontslaat de gebruiker niet van de betalingsverplichting voor toepasselijke vergoedingen of prijzen.

Content in deze Applicatie

Tenzij anders aangegeven, is alle inhoud in deze app van ons of onze partners.

We doen ons best om ervoor te zorgen dat alles in deze app netjes en volgens de regels is. Toch kan er soms iets misgaan. Als u denkt dat er iets niet klopt, laat het ons dan alstublieft weten via de contactgegevens in dit document. We stellen uw melding zeer op prijs en zullen het serieus bekijken.

Rechten met betrekking tot content in deze Applicatie

Alle rechten op de inhoud in deze app zijn van Zoekwoord.nl. Gebruikers mogen deze inhoud alleen gebruiken zoals bedoeld voor het juiste gebruik van de dienst.

Dit betekent dat gebruikers de inhoud van deze app niet mogen kopiëren, wijzigen, vertalen, publiceren, verkopen, of op een andere manier gebruiken zonder toestemming. Gebruikers mogen ook niet toestaan dat anderen dit doen via hun apparaat.

Als het specifiek is aangegeven in deze app, mogen Premium gebruikers bepaalde inhoud downloaden.

Toegang tot externe bronnen

Via deze app kunnen gebruikers toegang krijgen tot externe bronnen die door anderen worden aangeboden. Gebruikers begrijpen dat de Eigenaar geen controle heeft over deze bronnen en daarom niet verantwoordelijk is voor de inhoud en beschikbaarheid ervan.

De voorwaarden voor het gebruik van deze externe bronnen, inclusief regels over rechten op de inhoud, worden bepaald door de algemene voorwaarden van die derde partijen of, als die er niet zijn, door de toepasselijke wetgeving.

Aanvaardbaar gebruik

Deze app en dienst mogen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn bedoeld, volgens deze voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun gebruik van deze app en dienst geen wetten of rechten van anderen schendt.

Daarom behoudt de Eigenaar zich het recht voor om maatregelen te nemen om zijn belangen te beschermen. Dit kan inhouden dat gebruikers de toegang tot deze app of dienst wordt geweigerd, overeenkomsten worden beëindigd, of wangedrag wordt gemeld aan de bevoegde autoriteiten. Dit gebeurt als gebruikers deelnemen aan of vermoed worden deel te nemen aan de volgende activiteiten:

 • Het overtreden van wetten, regels en/of deze voorwaarden;
 • Inbreuk op rechten van anderen;
 • Een aanzienlijke aantasting van de belangen van de Eigenaar;
 • Belediging van de Eigenaar of een derde.

VERKOOPVOORWAARDEN

Verstrekking van persoonsgegevens

In deze Applicatie kunnen Gebruikers worden gevraagd hun persoonsgegevens te verstrekken voor toegang tot of ontvangst van de Producten die via deze Applicatie, worden geleverd als onderdeel van de Dienst.

Betaalde Producten

Sommige van de Producten die in deze Applicatie worden aangeboden, als onderdeel van de Dienst, worden geleverd op basis van betaling. De vergoedingen, de duur en de voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van deze Producten worden hieronder en in de speciale onderdelen van deze Applicatie beschreven.

Productbeschrijving

In deze Applicatie kunnen gebruikers worden gevraagd hun persoonsgegevens te verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de producten die via deze app worden geleverd als onderdeel van de dienst.

Betaalde Producten

Sommige producten die in deze app worden aangeboden, zijn betaald. De kosten, duur en voorwaarden voor de aankoop van deze producten worden hieronder en in de speciale onderdelen van deze app beschreven.

Aankoopproces

Alle stappen vanaf het kiezen van een product tot het plaatsen van een bestelling maken deel uit van het aankoopproces.

Het aankoopproces omvat de volgende stappen:

Gebruikers moeten het gewenste product (Zoekwoord Premium) selecteren.

Na controle van de informatie kunnen gebruikers hun bestelling plaatsen door deze in te dienen.

Plaatsen van de bestelling

Wanneer de Gebruiker een bestelling plaatst, is het volgende van toepassing:

 • Door de bestelling te plaatsen, gaat de gebruiker akkoord met de overeenkomst en verplicht hij zich om de prijs, belastingen en eventuele bijkomende kosten te betalen, zoals aangegeven op de bestelpagina. Als het gekochte product actie van de gebruiker vereist, zoals het verstrekken van persoonlijke informatie of speciale wensen, verplicht de bestelling de gebruiker om daaraan mee te werken.
 • Na het plaatsen van de bestelling ontvangen gebruikers een bevestiging van ontvangst.

Prijzen

Tijdens het aankoopproces en vóór het plaatsen van de bestelling worden gebruikers op de hoogte gebracht van alle kosten en belastingen die van toepassing zijn.

De prijzen in deze app worden weergegeven exclusief eventuele kosten, belastingen en andere toeslagen die van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van het gedeelte van de app waarin de gebruiker zich bevindt.

Betalingsmethoden

Tijdens het aankoopproces wordt informatie verstrekt over geaccepteerde betalingsmethoden. Sommige methoden kunnen extra voorwaarden of toeslagen hebben, die u kunt vinden in het relevante gedeelte van de app. Alle betalingen worden verwerkt door derden; deze app verzamelt geen betalingsinformatie zoals creditcardgegevens, maar ontvangt slechts een melding na voltooiing van de betaling. Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie over gegevensverwerking en uw rechten.

Als een betaling via beschikbare methoden mislukt of geweigerd wordt door de betalingsdienstaanbieder, kan de eigenaar besluiten de bestelling niet uit te voeren en eventuele kosten te verhalen op de gebruiker. Gebruikers verkrijgen gebruiksrechten voor een gekocht product pas nadat de volledige aankoopprijs is ontvangen door de eigenaar.

Levering

Uitvoering van diensten

De gekochte dienst wordt direct uitgevoerd of beschikbaar gesteld na het plaatsen van de bestelling.

Rechten van de Gebruiker

Recht van herroeping

Europese consumenten hebben doorgaans het recht om binnen 14 dagen een online overeenkomst te annuleren, tenzij er uitzonderingen van toepassing zijn.

Wanneer eindigt de herroepingstermijn?

Voor de aankoop van een dienst eindigt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten, tenzij de Gebruiker afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht.

Wat gebeurt er bij herroeping?

Als een overeenkomst correct wordt herroepen, zal de Eigenaar alle betalingen aan de Gebruiker terugbetalen, inclusief eventuele kosten voor levering.

Garanties

Volgens EU-wetgeving garanderen handelaren gedurende minimaal 2 jaar na levering de conformiteit van digitale producten aan consumenten. Als gebruikers Europese consumenten zijn, is deze garantie van toepassing op de digitale producten in deze app volgens de wetten van hun eigen land, waar mogelijk met aanvullende rechten.

Aansprakelijkheid, vrijwaring en schadeloosstelling

Tenzij anders uitdrukkelijk is aangegeven of overeengekomen met gebruikers, is de aansprakelijkheid van de eigenaar voor schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst uitgesloten, beperkt en/of beperkt tot het maximum dat is toegestaan door de wet.

Vrijwaring en schadeloosstelling

De gebruiker stemt ermee in om de eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, functionarissen, directeuren, agenten, partners en werknemers te vrijwaren van en te verdedigen tegen alle vorderingen of eisen, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit schendingen van deze voorwaarden, rechten van derden of wetten door de gebruiker of zijn gelieerde bedrijven, functionarissen, directeuren, agenten, partners en werknemers, zoals toegestaan door de wet.

Dit geldt ook voor alle vorderingen die door derden (zoals klanten van de eigenaar) tegen de eigenaar worden ingediend met betrekking tot digitale producten geleverd door de gebruiker, zoals conformiteitsclaims.

Beperking van aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en behoudens de toepasselijke wettelijke bepalingen, hebben gebruikers geen recht op schadevergoeding van de eigenaar (of een persoon die namens hem handelt).

Algemene bepalingen

Geen afstand van recht

Het feit dat de Eigenaar nalaat enig recht of enige bepaling onder deze Voorwaarden te doen gelden, betekent niet dat afstand wordt gedaan van dit recht of de betreffende bepaling. Geen enkele verklaring van afstand van recht wordt beschouwd als een verdere of voortgezette verklaring van afstand van recht ten aanzien van de betreffende of een andere bepaling.

Onderbreking van de dienst

Om een hoog serviceniveau te waarborgen, behoudt de eigenaar zich het recht voor om de dienst te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen. Gebruikers worden tijdig op de hoogte gebracht van dergelijke onderbrekingen.

Binnen de grenzen van wet- en regelgeving kan de eigenaar besluiten om de dienst op te schorten of volledig stop te zetten. Bij stopzetting zal de eigenaar samenwerken met gebruikers zodat zij hun persoonsgegevens kunnen terugtrekken. De eigenaar respecteert ook de rechten van gebruikers met betrekking tot voortgezet gebruik van het product en/of compensatie, zoals bepaald in het toepasselijk recht.

De dienst kan ook niet beschikbaar zijn door omstandigheden buiten de redelijke controle van de eigenaar, zoals overmacht (bijvoorbeeld infrastructuurstoringen of stroomuitval).

Wederverkoop van de dienst

Gebruikers mogen deze app en de bijbehorende dienst niet geheel of gedeeltelijk reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eigenaar, die direct of via een erkend wederverkoopprogramma wordt verleend.

Privacybeleid

Voor informatie over het gebruik van hun Persoonsgegevens kunnen Gebruikers het privacybeleid van deze Applicatie bekijken.

Intellectuele eigendomsrechten

Naast specifieke bepalingen in deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten en ontwerprechten met betrekking tot deze app het exclusieve eigendom van de eigenaar of zijn licentiegevers. Deze rechten zijn beschermd onder toepasselijke wetgeving en internationale verdragen over intellectueel eigendom.

Alle merken, inclusief tekst of afbeeldingen, en andere handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, afbeeldingen, tekeningen of logo's die in verband met deze app worden gebruikt, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de eigenaar of zijn licentiegevers. Ze worden beschermd onder toepasselijke wetgeving en internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Wijzigingen in deze Voorwaarden

De eigenaar behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen. In dat geval zal de eigenaar de gebruiker adequaat informeren over de wijzigingen. Deze wijzigingen zijn alleen van kracht vanaf de datum van kennisgeving aan de gebruiker.

Door de dienst te blijven gebruiken na de wijzigingen, stemt de gebruiker in met de herziene voorwaarden. Als gebruikers niet gebonden willen zijn aan de wijzigingen, moeten ze stoppen met het gebruik van de dienst en kunnen ze de overeenkomst beëindigen.

Overdracht van de overeenkomst

De eigenaar behoudt zich het recht voor om rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden over te dragen, toe te wijzen, over te dragen via novatie of uit te besteden, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de gebruiker. De bepalingen met betrekking tot wijzigingen van deze voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden niet op enige wijze overdragen zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen, stuur een mailtje naar hallo@zoekwoord.nl

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd onder toepasselijk recht, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing, zoals vermeld in het relevante deel van dit document. Hierbij worden conflicterende regels uitgesloten.

Definities en juridisch kader

Deze Applicatie: De technologie die de levering van de dienst mogelijk maakt.

Overeenkomst

De juridisch bindende relatie tussen de Eigenaar en de Gebruiker waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Zakelijke Gebruiker

Elke gebruiker die niet als consument wordt beschouwd.

Digitaal Product

Een product bestaande uit: - In digitale vorm geproduceerde en geleverde content; en/of - Een dienst waarmee gegevens in digitale vorm kunnen worden gemaakt, verwerkt, opgeslagen, geopend.

Europese (of Europa)

Van toepassing wanneer een Gebruiker zich in de EU bevindt, ongeacht de nationaliteit.

Eigenaar (of We/Wij)

De organisatie die deze Applicatie en/of de Dienst aan u levert.

Product

Een goed of dienst beschikbaar via deze Applicatie, zoals digitale bestanden, software, en andere producten zoals apart gedefinieerd.

Dienst

De dienst die deze Applicatie aanbiedt, zoals beschreven in deze Voorwaarden en de Applicatie zelf.

Voorwaarden

Alle regels die van toepassing zijn op het gebruik van deze Applicatie en/of Dienst, inclusief andere gerelateerde documenten of overeenkomsten, die regelmatig worden bijgewerkt.

Gebruiker (of U/Uw)

De persoon of organisatie die deze Applicatie gebruikt.

Consument

Een Gebruiker die als zodanig wordt beschouwd volgens toepasselijke wetgeving.

Laatst bijgewerkt op: 17 Juni 2024