Privacybeleid Zoekwoord.nl

Privacybeleid

Deze Applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Websitescanner
Willibrorduslaan 81
5552HC Valkenswaard
Eigenaar contact-e-mailadres: hallo@zoekwoord.nl

Soorten verzamelde Gegevens

Deze Applicatie verzamelt verschillende soorten gegevens, waaronder Gebruiksgegevens. Gedetailleerde informatie over de verzamelde Persoonsgegevens is te vinden in de specifieke artikelen van het privacybeleid of in uitleg die voorafgaand aan de gegevensverzameling wordt getoond. Gebruikers kunnen zelf gegevens verstrekken of deze kunnen automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van de Applicatie.

Tenzij anders vermeld, is het verstrekken van alle gevraagde gegevens verplicht. Het niet verstrekken van deze gegevens kan resulteren in het niet kunnen leveren van de diensten van de Applicatie. In gevallen waarin bepaalde gegevens optioneel zijn, kunnen gebruikers ervoor kiezen om deze al dan niet te verstrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid of werking van de dienst. Voor vragen over welke gegevens verplicht zijn, kunnen gebruikers contact opnemen met de Eigenaar.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De Eigenaar implementeert passende beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van Gegevens te voorkomen. Gegevens worden verwerkt met behulp van computers en/of IT-tools, met procedures die gericht zijn op de specifieke doeleinden. Toegang tot Gegevens is beperkt tot personeel dat betrokken is bij de exploitatie van de Applicatie of door de Eigenaar aangestelde Gegevensverwerkers. Een actuele lijst van deze partijen is op verzoek verkrijgbaar bij de Eigenaar.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Bewaartijd

Tenzij anders aangegeven in dit document, worden Persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het oorspronkelijke verzameldoel. Indien nodig kunnen ze langer worden bewaard op basis van een wettelijke verplichting of toestemming van de Gebruiker.

Het doel van de verwerking

De Gegevens van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan detecteren, en voor analyses.

Cookiebeleid

Deze Applicatie gebruikt enkel functionele cookies.

Verdere informatie voor gebruikers in de Europese Unie

Deze paragraaf is van toepassing op alle Gebruikers in de Europese Unie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Het vervangt voor deze Gebruikers alle andere mogelijk afwijkende of tegenstrijdige informatie in het privacybeleid.

Rechtsgrond voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens van Gebruikers verwerken indien:

  • Gebruikers hun toestemming hebben gegeven voor een of meerdere specifieke doelen.
  • Het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen.
  • De verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust.
  • De verwerking verband houdt met een taak van algemeen belang of met de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen.
  • De verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

De Eigenaar is bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens, met name of het verstrekken van Gegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Nadere informatie over de retentietijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Ze kunnen langer worden bewaard op basis van een toepasselijke wettelijke verplichting of met toestemming van de Gebruiker, tenzij anders aangegeven in dit document.

Daarom geldt het volgende: Persoonsgegevens verzameld voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard tot de volledige uitvoering van die overeenkomst. Persoonsgegevens verzameld voor de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te bereiken. Meer informatie over de specifieke gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar is te vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan Persoonsgegevens langer bewaren indien de Gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven of wanneer dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of overheidsvoorschriften. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Gebruikers hebben bepaalde rechten onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zoals het recht om hun toestemming in te trekken, bezwaar te maken tegen verwerking en toegang te verkrijgen tot hun Gegevens.

Meer over hoe we uw gegevens gebruiken

Juridische procedures

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken als dat nodig is voor juridische procedures of gerechtelijke stappen in geval van misbruik van onze app of diensten.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen delen als een overheidsinstelling daarom vraagt.

Aanvullende informatie over uw gegevens

Naast wat er al in ons Privacybeleid staat, kunnen we op verzoek extra contextuele informatie geven over specifieke diensten of hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.

Systeemlogboeken en onderhoud

Om deze app goed te laten werken en te onderhouden, kunnen we systeemlogboeken gebruiken of andere persoonlijke gegevens (zoals IP-adressen) verzamelen om interacties met de app vast te leggen.

Meer informatie nodig?

U kunt te allen tijde meer informatie vragen aan de Eigenaar over hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken. Neem hiervoor contact op via de informatie aan het begin van dit document.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen op deze pagina en binnen de app, en indien mogelijk, via een bericht naar uw contactgegevens. We raden aan om deze pagina regelmatig te controleren op updates. De datum van de laatste wijziging staat onderaan de pagina.

Als de wijzigingen invloed hebben op hoe we persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen we opnieuw om uw toestemming vragen, indien nodig.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Persoonsgegevens omvatten alle gegevens die direct of indirect de identificatie van een persoon mogelijk maken, zoals een persoonlijk identificatienummer.

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn automatisch verzamelde informatie binnen deze Applicatie of via externe diensten, inclusief IP-adressen, URI-adressen, tijdstippen van verzoeken, gebruikte methoden, serverreactiestatussen, land van oorsprong, browser- en systeemkenmerken, tijdsgegevens per bezoek en paden door de applicatie.

Gebruiker

De persoon die deze Applicatie gebruikt, wat meestal dezelfde persoon is als de Betrokkene, tenzij anders vermeld.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens van toepassing zijn.

Gegevensverwerker (Verwerker)

Een persoon, organisatie of instantie die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (Eigenaar)

De persoon, organisatie of instantie die het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, inclusief de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van deze Applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Applicatie, tenzij anders aangegeven.

Deze Applicatie

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door deze Applicatie zoals beschreven in de betreffende voorwaarden en op deze site/applicatie.

Cookies

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Juridische informatie

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 17 Juni 2024